Pomyśl o tym


" Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę , i to nie z was : Boży to dar ;
Nie z uczynków , aby się kto nie chlubił "
List do Efezjan , rozdział 2 , wersety 8 i 9

" Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć , lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie , Panu naszym "
List do Rzymian , rozdział 6 , werset 23

Pan Jezus Chrystus tak powiedział :

" Zaprawdę , zaprawdę , powiadam wam , kto słucha słowa mego i wierzy temu , który mnie posłał , ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem , lecz przeszedł z śmierci do żywota "

Ewangelia św . Jana , rozdział 5 , werset 24


POLSKIE TOWARZYSTWO PISMA ŚWIĘTEGO
124 W.First St ,
Ripon , Ca 95366 ,USA
www.polskie.com