Bóg Wszechmogący - nasz
Ojciec Święty


( Pan Jezus powiedział )

" ... Ojcze Święty , zachowaj w Imieniu twoim tych , których mi dałeś , aby byli jedno , jak my "
Ewangelia św . Jana 17:11
" Lecz teraz , Panie , Ty jesteś naszym Ojcem ,
my jesteśmy gliną , a Ty naszym Stwórcą i wszyscy jesteśmy dziełem twoich rąk ! "
Księga Izajasza 64:8
" Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa , Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy "
Drugi list do Koryntian 1:3

" Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim ;
Albowiem jeden jest Ojciec wasz , ten w niebie .
Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami ,
gdyż jeden jest przewodnik wasz , Chrystus "
Ewangelia św . Mateusza 23:9-10
" Ojcem sierot i sędzią wdów
Jest Bóg w swym świętym przybytku ,
Bóg samotnym daje dom na mieszkanie ,
Wyprowadza więźniów na wolność ,
Lecz oporni pozostają w ziemi suchej . "
Księga Psalmów 68:6-7


POLSKIE TOWARZYSTWO PISMA ŚWIĘTEGO
124 W . First Street
Ripon , California 95366 , USA            www.polskie.com

Strona główna