Kto jest głową kościoła ?


Papież nie jest głową kościoła chrześcijańskiego , ale głową religii rzymsko - katolickiej .
Głową kościoła chrześcijańskiego , niewidzialnego duchowego kościoła Bożego jest jedynie Pan Jezus Chrystus . Pismo Święte co do tego jest bardzo jasne i nie ma co do tego żadnych wątpliwości .
Na przykład w Nowym Testamencie , w liście św . Pawła do Kolosan jest tak napisane o Panu Jezusie Chrystusie :
" On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia ,
On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane ,
On także jest Głową ciała , kościoła ;
On jest początkiem , pierworodnym z umarłych , aby we wszystkim był pierwszy "
Nikt z ludzi nie jest i nie może być głową kościoła .
Jest tylko jedna głowa i jak oznajmia nam Słowo Boże , głową tą jest Zbawiciel świata - Chrystus Jezus .
Oczywiście musimy zawsze pamiętać o tym , że kościołem Chrystusowym są ludzie zbawieni .
Jest to duchowy kościół ludzi narodzonych na nowo , których serca zamieszkuje osoba Ducha Świętego .
Kościół Chrystusowy to nie budynek z cegieł i kamieni , ale jest to duchowy kościół ludzi oczyszczonych z grzechów świętą krwią Chrystusa .
W Nowym Testamencie , w 1 - szym liście ś . Piotra jest napisane :
" I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy ,
w kapłaństwo święte ,
aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa "
Pismo Święte oznajmia nam bardzo wyraźnie , że Głową Kościoła jest Pan Jezus Chrystus ,
my zaś którzy wierzymy Jemu jesteśmy żywymi kamieniami w świątyni Bożej .
Dlatego też w 1 - szym liście do Koryntian czytamy znamienne słowa :
" Czy nie wiecie , że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boż mieszka w was ?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą , tego zniszczy Bóg ,
albowiem świątynia Boża jest święta , a wy nią jesteście "
Pismo Święte mówi nam , że głową i fundamentem kościoła Chrystusowego jest Jezus Chrystus .
Na nim to , na Chrystusie budujemy naszą wiarę w jedynego i prawdziwego Boga .
Ciało głęboko wierzących ludzi jest prawdziwym kościołem Bożym .
Jest to duchowy kościół .
Pan Jezus Chrystus jest głową tego wiecznego i niewidzialnego kościoła chrześcijańskiego .
Zobacz co jest napisane w 1 - szym liście do Koryntian ( Nowy Testament ) , rozdział 3 :
" Według łaski Bożej , która mi jest dana ,
jako mądry budowniczy założyłem fundament , a inny na nim buduje .
Każdy zaś niechaj baczy , jak na nim buduje .
Albowiem fundamentu innego nikt nie potrafi położyć od ułożonego , a którym jest Jezus Chrystus "
Strona główna