Jak żyć na tym świecie ?
( List do Filipian 2:12,13 )


W Nowym Testamencie Pisma Świętego , w Liście do Filipian , rozdział 2 , wersety 12 i 13 tak jest napisane :
12. " Przeto , umiłowani moi , jak zawsze , nie tylko w mojej obecności , ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni ; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie .
13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie . "

Jest to piękny fragment z Pisma Świętego, który mówi nam o całkowitym działaniu Boga w życiu osoby zbawionej , narodzonej na nowo .
Jest napisane między innymi tak : " Umiłowani moi .... " .
Umiłowani to ludzie przebaczeni , oczyszczeni świętą i drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa .
Bóg Wszechmogący w słowach " Umiłowani moi ..." mówi do swoich dzieci , świętych ludzi narodzonych na nowo z Ducha .
Następnie jest napisane , abyśmy z bojaźnią i z drżeniem zbawienie nasze sprawowali .
Sprawować zbawienie to nie tylko pełnić jakąś funkcję , albo sprawować władzę czy kontrolę .
Ale sprawować zbawienie to spełniać obowiązki , wykonywać zadania wynikające z zajmowanego stanowiska , wykonywanego zawodu .
Stanowisko osoby odkupionej przez Jezusa Chrystuusa to kapłaństwo święte ( 1 -sz y list św . Piotra 2:5 ) .
Możemy śmiało i otwarcie stwierdzić , że sprawować nasze zbawienie to pracować .
Każdy zbawiony człowiek musi zabiegać o to , aby wypracowywać ; pracować nad swoim zbawieniem . Jest to Słowo Boże .
Jednakże następny werset , Filipian 2:13 oznajmia , że to Bóg pracuje w nas , Bóg wypracowuje nas .
Jest napisane tak : " Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie "
Jest napisane w wersecie 13 , że Bóg Wszechmogący działa w życiu osoby zbawionej według swojej własnej woli i według swojego upodobania .
Co jest zatem grane ? Jak mamy to rozumieć ?
W innym zaś miejscu Pan Jezus Chrystus powiedział , że bez Niego nic nie możemy wypracować .
" Ja jestem krzewem winnym , wy jesteście latoroślami . Kto trwa we mnie , a Ja w nim , ten wydaje wiele owocu ; bo beze mnie nic uczynić nie możecie " Ewangelia św . Jana 15:5
Wniosek albo też konkluzja jest taka , że Pan Bóg czyni wszystko według swojej niezależnej woli .
Bóg Wszechmogący tak mówi - wypracowujcie swoje zbawienie ; a z drugiej strony to sam Bóg pracuje w swoich dzieciach i wypracuje nas aż do końca .
" Mając tę pewność , że Ten , który rozpoczął w was dobre dzieło , będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa " List do Filipian 1:6 .
Zbawienie to dzieło Boga w życiu człowieka .
Przesłanie Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa jest takie , że to jedynie i wyłącznie Bóg zbawia ; nie zależy to od naszej pracy , czy też od naszych zabiegōw i starań .
Zbawienie to Boże miłosierdzie .
" Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości , które spełniliśmy , lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego " List do Tytusa 3:5
Zobacz proszę inny tekst ze Słowa Bożego , z Listu do Rzymian , rozdział 9 , wersety 15 i 16 .
" Mówi bowiem do Mojżesza .
Zmiłuję się , nad kim się zmiłuję ,
a zlituję się , nad kim się zlituję .
A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów ,
lecz od zmiłowania Bożego "

Każda jedna osoba narodzona z Boga ma moc od samego Boga , aby żyć na tym świecie w pobożności .
Bóg dał nam wszystko co jest potrzebne , aby unikać grzechu , aby mieć prawidłowe poznanie jego świętego słowa itp.
"Boska jego moc obdarowała nas wszystkim , co jest potrzebne do życia i pobożności , przez poznanie tego , który nas powołał przez własną chwałę i cnotę " Drugi list św. Piotra 1:3
Niezbawiony człowiek nie posiada tej mocy , o której wcześniej napisałem .
Świecki , religijny człowiek jest w mocy diabła . Diabeł panuje nad taką osobą i mocno działa przez pożądliwość ciała i pożądliwość zmysłów .
"I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze .
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata , naśladując władcę , który rządzi w powietrzu , ducha , który teraz działa w synach opornych .
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego , ulegając woli ciała i zmysłów , i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak i inni "
List do Efezjan 2:1-3
Każda osoba narodzona na nowo już teraz posiada życie wieczne ( 1-szy list św, Jana 5:13).
Pismo Święte mówi nam też o tym , że kto wytrwa do końca to będzie zbawiony .
Jak pogodzić te dwa fakty ?
Jest to prosta sprawa .
Jesteśmy już teraz zbawieni , ponieważ Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie jako okup za swój wybrany lud . Jest to oczyszczenie wszystkich grzechów .
Jednak nasze ciało będzie zbawione dopiero w dniu ostatecznym . Jest to te zbawienie o którym jest napisane np. w 1-szym liście do Koryntian 15:47-53 .
Zbawienie jest naszym zbawieniem , ponieważ jest Bożym darem . Bóg dał nam zbawienie i prawdziwie do nas należy .
W Nowym Testamencie , w Liście do Efezjan 2 , wersety 8-9 tak jest napisane :
" Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę , i to nie z was : Boży to dar .
Nie z uczynków , aby się kto chlubił "

Widzimy wyrażnie , że wiara , łaska i zbawienie jest od Boga . Jest to dar od Pana Boga . Nie zależy to od naszych uczynków czy też naszej woli .
Przeczytaj także co jest napisane w Liście do Efezjan , rozdział 2 , werset 10 :
" Jego bowiem dziełem jesteśmy , stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków , do których przeznaczył nas Bóg , abyśmy w nich chodzili "
W Piśmie Świętym znajduje się bardzo podobny przykład w swoim charakterze do Listu do Filipian 2:12 i 13 .
Tym przykładem jest między innymi piękny fragment z Ewangelii św . Mateusza , rozdział 11 , wersety 28 do 30 .
Pan Jezus Chrystus tak powiedział :
" Pójdźcie do mnie wszyscy , którzy jesteście spracowani i obciążeni , a Ja wam dam ukojenie .
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych .
Albowiem jarzmo moje jest miłe a brzemię moje lekkie "

Kiedy czytamy ten tekst z Biblii Świętej , na pierwszy rzut oka , możemy dojść do wniosku i do przekonania , że to od nas zależy , że zależy to od naszej własnej woli , aby przyjść do Pana Jezusa Chrystusa .
Nawet możemy wierzyć w to , że musimy podjąć decyzję , aby zaakceptować Chrystusa aby dostąpić zbawienia .
Możemy nawet powiedzieć tak : Jezus nas zaprasza , aby przyjść do Niego .
Jednakże prawda jest taka , że osoba narodzona z Boga , osoba zbawiona , porównuje wszystko co jest napisane w Piśmie Świętym .
Prawidłowa biblijna interpretacja - to porównywanie rzeczy duchowych z rzeczami duchowymi .
Oznacza to , że powyższy fragment z Ewangelii św . Mateusza 11:28-30 musi być przebadany i porównany z innymi , podobnymi tekstami z Biblii Świętej .
Słowo Pańskie tak oznajmia :
" A myśmy otrzymali nie ducha świata , lecz Ducha , który jest z Boga ,
abyśmy wiedzieli , czym nas Bóg łaskawie obdarzył .
Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości ,
lecz w słowach , których naucza Duch ,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę ."
( 1 - szy list do Koryntian 2:12 i 13 )
Na przykład w Ewangelii św . Jana , rozdział 6 , werset 44 Jezus Chrystus powiedział :
" Nikt nie może przyjść do mnie , jeżeli go nie pociągnie Ojciec , który mnie posłał , a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym "
Zwróć szczególną uwagę na to , że do Pana Jezusa Chrystusa nikt nie może przyjść .
Dlaczego więc Zbawiciel w Ewangelii Mateusza mówi nam , aby przyjść do Niego ; podczas gdy w Ewangelii Jana ten sam Chrystus oznajmia , że nikt nie może przyjść do Niego ?
Co jest zatem grane ?
Otóż Słowo Boże wyjaśnia nam , że Ojciec pociąga grzesznika do Jezusa .
Bóg pracuje nad takim grzesznikiem , Bóg daje wiarę i wszystko co jest potrzebne , aby grzesznik przyszedł do Zbawiciela .
Konkluzja tego wszystkiego jest taka , że do Chrystusa przyjdą tylko Ci , których Bóg Ojciec Wszechmogący pociągnie .
Nie zależy więc to od naszej woli , naszej chęci , naszego starania , naszej pracy , naszych zabiegów czy też naszych uczynków .

[ Pomyśl o tym ] [ Dobre uczynki ] [ Strona główna ] [ Pochodzenie Jezusa Chrystusa ] [ Kilka słów o nas ] [ Audycje chrześcijańskie ] [ Historia założenia ] [ Pytania i odpowiedzi ] [ 10 przykazań ] [ Droga do nieba ] [ Pośrednik ] [ Głowa kościoła ] [ Kontakt z nami ]