Polish Society of the Holy Scriptures
"Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."
Psalm 119:105
Polskie Towarzystwo Pisma Świętego
"Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim ."
Księga Psalmōw 119:105Słowo Boże na cały rok


( January - Styczeń )
Ewangelia św.Marka , rozdział 8 , werset 36
Albowiem co pomoże człowiekowi , jeśli zyska cały świat , i straci duszę swoją ?

( February - Luty )
Księga Ozeasza , rozdział 10 , werset 12
Siejcie sobie ku sprawiedliwości ... bo już jest czas szukać Pana .

( March - Marzec )
Ewangelia św. Łukasza , rozdział 18 , werset 13
Boże , bądź litościwy mnie grzesznemu .

( April - Kwiecień )
Księga Izajasza , rozdział 55 , werset 3
Nakłońcie ucha swego , i przyjdźcie do mnie ; słuchajcie , a będzie żyła wasza dusza .

( May - Maj )
1 - szy list św.Jana , rozdział 5 , werset 12
Kto ma syna , ma żywot ; kto nie ma Syna Bożego , nie ma żywota .

( June - Czerwiec )
List do Galacjan , rozdział 2 , werset 16
Wiedząc , że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków zakonu , ale przez wiarę Jezusa Chrystusa .

( July - Lipiec )
List do Rzymian , rozdział 5 , werset 8
A Bóg daje dowód swojej miłości ku nam , że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami , Chrystus za nas umarł .

( August - Sierpień )
Dzieje Apostolskie , rozdział 15 , werset 11
Lecz przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa wierzymy , że będziemy zbawieni ...

( September - Wrzesień )
Ewangelia św.Marka , rozdział 1 , wersety 14,15
Jezus przyszedł ... mówiąc ; Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże : Upamiętajcie się i wierzcie w ewangelię .

( October - Październik )
1 - szy list św.Piotra , rozdział 4 , werset 17
Co będzie końcem nieposłusznych ewangelii Bożej ?

( November - Listopad )
List do Rzymian , rozdział 10 , werset 13
Albowiem każdy , kto wzywa imienia Pańskiego , będzie zbawiony .

( December - Grudzień )
Objawienie św. Jana , rozdział 19 , werset 6
Alleluja ! Ponieważ Pan Bóg Wszechmogący zapanował .